Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nosaltres

SNG18_00029.jpg

TEMPS DE LLEURE

SNG18_00293.jpg

VIURE I CONVIURE

SNG18_00397.jpg

FER FAMÍLIA

 
 

Singlada té un projecte educatiu dirigit a noies des de 9 anys en el qual s’ofereixen activitats lúdiques, esportives i d’estudi, tant individuals com familiars.

Està promogut per l’Associació Cultural Fogall, constituïda per pares i mares, i ofereix a les famílies i les seves filles un conjunt d’activitats per al temps de lleure com a moment d’educació integral, sota les coordenades d’educar amb optimisme per contribuir al bé comú, en llibertat i en un entorn familiar.

El temps de lleure té unes virtualitats educatives especifiques. Joan Pau II s’hi referia quan animava a “potenciar i valoritzar el temps de lleure dels adolescents i orientar les seves energies”.

És per això que, a Singlada, mitjançant una oferta d’activitats i una atenció personalitzada a cada família i associada, posem en marxa els nostres objectius, que són educar per contribuir al bé comú i aprendre a crear un entorn familiar creatiu i optimista. Tot això recolzat per la formació cristiana que està encomanada a la Prelatura de l’Opus Dei.

 

Associació Fogall

CIF G 58328337

Presidenta: AUXI GARRIGA ALDEGUER

Vicepresidenta: NÚRIA DURÁN FARRÉ

Secretari: JAVIER CRUZ RIVERA